Stowarzyszenie Biegamyd Dla Zdrowia

Strona główna » O nas

O nas

2015-06-10 12:50
Opublikował: Giełczyn Biega
Autor treści: pozdrawiam

W dniu 20.09.2014r. zebraliśmy się na spotkaniu założycielskim z pomysłem innym niż wszystkie dotychczas ...zrobić coś dla amatorów biegania. Sama nazwa wyjaśnia wiele:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich "Biegamy dla Zdrowia"
Było nas tylko 17 i wybraliśmy Zarząd Stowarzyszenia :
Prezes Hanna Nizińska, Vice-prezes Paweł Prusiński, Skarbnik  Mariusz Tarka.

Komisja rewizyjna :
przewodniczący Krzysztof Lewandowski i jego zastępca Ireneusz Gejcyg.


W dniu 14.11.2014r. Sąd Gospodarczy w Białymstoku zarejestrował naszą osobowość prawną,                                      nadając nr. KRS  0000 531362
otrzymaliśmy również REGON 360114816 jak i NIP 718-214-10-39,
założyliśmy konto bankowe nr. 40 2030 0045 1110 0000 0396 6200 

Siedziba naszego Stowarzyszenia mieści się : 18-400 Łomża ul. Projektowana 16A  zapraszamy na dobrą kawę i nie tylko.
Nasze obowiązki :
1. składka roczna 120zł płatna zawsze w pierwszym miesiącu nowego roku, lub troszeczkę później.
2. w miarę możliwości być razem z nami na naszych imprezach biegowych,
3. w miarę możliwości być razem z nami na naszym "Balu Biegacza",
Nasze prawa :
1. otrzymać nową koszulkę biegową za darmo,
2. zawsze otrzymać 50% zniżki za uczestnictwo w naszych imprezach biegowych,
3. Drużynówka w miarę możliwości opłacać nasze wspólne starty,

4. zawsze otrzymać 50% zniżki za uczestnictwo w naszym corocznym "Balu Biegacza"  ( zarezerwowany termin początek każdego roku. Hotel GROMADA w Łomży ),
 
Zapraszamy do nas.
Chcemy by było nas jak najwięcej - bo razem możemy więcej.

Naszym ambitnym planem na przyszłość jest zorganizowanie imprezy biegowej na najwyższym poziomie ... Jaki to jest najwyższy poziom ? Myślę, że odpowiedzią na to pytanie będzie przytoczenie znanej myśli którą powtarzam od wielu lat :

"Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził"  Chcielibyśmy by liczba zadowolonych uczestników na naszych imprezach wynosiła 99,99% .

nasz statut :

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich  „Biegamy dla Zdrowia ”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz 855 z późn. Zm.) oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.  
§ 2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Łomża.
§ 4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 5
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „ Biegamy dla Zdrowia ” 
§ 6
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie idei biegania oraz działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: sport,  edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, profilaktyka antyalkoholowych, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:
1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz sportu , ochrony zdrowia i  profilaktyka antyalkoholowa. 
2. Inicjowanie organizowania form wypoczynku , organizacji imprez biegowych i czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.
3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych oraz wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.
§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.    Działania na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej w szczególności poprzez:
a) organizowanie masowych imprez biegowych 
 b) wspomaganie organizacji zajęć sportowych dodatkowych i pozalekcyjnych,
c) finansowanie zajęć sportowych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
d) organizację i wspieranie finansowania wycieczek sportowych i wypoczynku dzieci i młodzieży,
e) fundowaniu stypendiów sportowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
f) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie sportowych osiągnięć,
g) organizację wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe, 
h) Organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych w kraju i zagranicą.
2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.
3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
4. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyka antyalkoholowa.
5. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 
 
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki 
                                                                                   § 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:        1) członków zwyczajnych,                                                                                                              
                                                                           2) członków wspierających,                                                                             
                                                                            3) członków honorowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
§ 12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.                                                                                                                           2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13
l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
3.  Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia
§ 14
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
 
§ 15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§ 16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 36.1 i 2.
3. Wybory pierwszego składu Zarządu odbywają się w głosowaniu jawnym.
4. Zasada opisana w pkt. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
§ 20
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§ 21
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
Walne Zebranie Członków.
§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być
a) Zwyczajne
b) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) Z własnej inicjatywy,
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 19.2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 36.1 i 2).
10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania ,którym może być Prezes Zarządu lub jeden z wiceprezesów Zarządu.
11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 
6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze Zarząd Stowarzyszenia
§ 24
1. Zarząd składa się z 3 do 4 osób spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika. 
1a. Warunkiem pełnienia funkcji w zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, a posiedzenia Prezydium Zarządu dwa razy w roku lub częściej w razie potrzeby.
5. Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach przez jednego z wiceprezesów Zarządu.
§ 25
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
§ 26
1. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
2. Prezydium Zarządu działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§ 27
1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną,
3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.
4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura.
 Rozdział V
Komisja Rewizyjna
§ 28
1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata 
§ 29
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 30
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 31
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 
 
§ 32
Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 33
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
1.Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej oraz dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
2. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
§ 34
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
§ 35
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych członków Zarządu w tym Wiceprezes.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Dyrektorowi biura Stowarzyszenia pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 36
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia „Biegamy dla Zdrowia”, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.